Články

Všeobecné obchodné podmienky

PREDÁVAJÚCI: 

Stefo Trade s.r.o.

Lučenecká cesta 2266/6

96096 Zvolen

IČO: 52733670

IČ DPH: SK2121131386


Čl. I
Rozsah uplatnenia

1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa upravujú vzťahy z kúpnej zmluvy
uzatvorenej medzi obchodnou spoločnosťou Stefo Trade s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcimi pri
predaji tovaru prostredníctvom E-shopu na internetovej stránke www.naradie-rubi.sk (ďalej len „ E-shop“).
2. Tieto VOP upravujú predaj tovaru prostredníctvom internetu v súlade so zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov, zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a v súlade so zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.


Čl. II
Úvodné ustanovenia

1. Tieto VOP sa považujú za neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim,
predmetom ktorej je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar uvedený v ponuke E-shopu.
2. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného v ponuke E-shopu vrátane ceny
počas lehoty 24 hodín od potvrdenia objednávky predávajúcim.


Čl. III
Uzatvorenie kúpnej zmluvy a objednávka

1. Kupujúci predkladá predávajúcemu návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy odoslaním objednávky
prostredníctvom objednávkového formulára zverejneného na internetovej stránke E-shopu.
2. Kúpna zmluva je uzatvorená prijatím doručeného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcim, pričom prijatím návrhu sa rozumie potvrdenie objednávky predávajúcim.
3. Kupujúci si môže objednať len tovar, ktorý sa nachádza v aktuálnej ponuke zverejnenej na internetovej stránke E-shopu.

4. Vybavené budú iba tie objednávky, ktoré obsahujú náležitosti uvedené v objednávacom formulári.
5. V prípade, ak objednávka doručená predávajúcemu spĺňa všetky náležitosti podľa ods. 4 tohto článku, predávajúci túto objednávku, po zistení dostupnosti tovaru, potvrdí.
6. Potvrdenie objednávky sa uskutoční telefonicky na telefónnom čísle kupujúceho uvedenom v objednávke alebo e-mailom na e-mailovú adresu rovnako uvedenú v objednávke.
7. Kupujúci môže v lehote 24 hodín od potvrdenia objednávky predávajúcim túto objednávku telefonicky alebo emailom zrušiť. Za zrušenie objednávky v uvedenej lehote kupujúci neplatí žiadny poplatok.
8. Odoslaním objednávky predávajúcemu kupujúci udeľuje súhlas s tým, aby sa kúpna zmluva, na základe ktorej predávajúci dodá tovar uvedený v ponuke E-shopu kupujúcemu a všetky súvisiace vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim riadili týmito VOP.
9. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si predávajúci včas a riadne splnil svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu podľa ust. § 10 ods. 1 zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.


Čl. IV
Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a dodať tovar kupujúcemu v lehote do 30 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa čl. III ods. 2 VOP.
2. Spôsob prevzatia tovaru si kupujúci vyberá pri objednaní tovaru v objednávkovom formulári, a to formou: a. osobného odberu, alebo
b. dobierky.
3. V prípade osobného odberu bude tovar pripravený na prevzatie kupujúcim v prevádzke predávajúceho na ulici Dobronivská cesta 12, 960 01 Zvolen v lehote uvedenej v potvrdení objednávky. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme v lehote 21 dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim, objednávka sa zrušuje, kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a predať tovar tretej osobe.
4. Dobierku tovaru zabezpečuje predávajúci prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,IČO: 36631124(ďalej len “prepravca“). Predávajúci odovzdá tovar prepravcovi na prepravu v expedičnej dobe uvedenej v potvrdení objednávky. K expedičnej dobe je potrebné pripočítať čas potrebný na doručenie zásielky podľa obchodných podmienok prepravcu.
5. Pri dodaní tovaru formou dobierky predávajúci zabezpečí dodanie tovaru na miesto určené kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný na tomto mieste tovar prevziať alebo zabezpečiť, aby na tomto mieste tovar prevzala plnoletá osoba splnomocnená kupujúcim na prevzatie tovaru na základe písomného plnomocenstva.
6. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci.
7. V prípade, ak kupujúci objednaný tovar odmietne prevziať, prepravca túto skutočnosť poznačí v prepravnom protokole. Kupujúci je však povinný nahradiť všetky náklady spojené s prepravou tovaru na miesto určené kupujúcim a späť do prevádzky predávajúceho.
8. V prípade osobného odberu tovaru nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade prevzatia tovaru formou dobierky nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na kupujúceho momentom odovzdania predmetu kúpy prvému dopravcovi, pričom kupujúci si môže uplatniť voči dopravcovi práva z prepravnej zmluvy.
9. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť vonkajšieho obalu zásielky a túto skutočnosť potvrdiť na prepravnom liste. V prípade, že kupujúci zistí, že obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
10. Ak predávajúci objednávku nesplní a tovar nedodá v lehote podľa ods. 1 tohto článku, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.


Čl. V
Cena tovaru a platobné podmienky

1. Ceny tovarov sú účtované podľa platného cenníka v mene Euro (€). Informatívne ceny v Slovenských korunách sú prepočítané konverzným kurzom 1,- € = 30,1260,- Sk.
2. Ceny tovarov uvedené v ponuke E-shopu sú stanovené v súlade so zák. č 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru, pri zohľadnení zliav platných v čase objednania tovaru.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu Eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru..
5. Cena tovaru uvedená v E-shope nezahŕňa prepravné a balné. Pri prevzatí tovaru formou dobierky je ku cene tovaru pripočítať poštovné a balné:
6. Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
7. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu pri prevzatí tovaru. V prípade osobného odberu v prevádzke predávajúceho v hotovosti alebo prostredníctvom elektronického platobného terminálu. V prípade prevzatia tovaru formou dobierky, kupujúci zaplatí kúpnu cenu v hotovosti prepravcovi.

Čl. VI
Prechod vlastníckeho práva k tovaru

1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.
2. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa podľa Občianskeho zákonníka a je najmä povinný tovar bezpečne uschovať na vlastné náklady.


Čl. VII
Povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:
a. dodať správny druh a množstvo tovaru v stanovenej cene, podľa objednávky zákazníka,
b. objednaný tovar adekvátne zabaliť a expedovať,
c. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
d. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (najmä návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)
e. vystaviť a priložiť k zásielke faktúru ako daňový doklad,
f. splniť si informačnú povinnosť predávajúceho v súlade s ust. § 10 ods. 1 zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov,
g. chrániť osobné údaje kupujúceho a neposkytovať ich tretej strane, využívať ich výlučne pre potreby prevádzkovateľa E-shopu.


Čl. VIII
Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný:
a. prevziať objednaný tovar, s výnimkou podľa čl. IV ods. 7 týchto VOP,
b. zaplatiť za objednaný tovar stanovenú cenu,
c. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.


Čl. IX
Zodpovednosť

1. Predávajúci nezodpovedá za:
a. za oneskorené dodanie objednaného tovaru spôsobené prepravcom,
b. za poškodenie zásielky spôsobené prepravcom,
c. za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Čl. X
Odstúpenie od zmluvy

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v ponuke E-shopu. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho, a to telefonicky alebo zaslaním e-mailu.
2. Kupujúci je v zmysle ust. § 12 ods. 1 zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pripodomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť v písomnej forme, a to e-mailom alebo listom doručeným predávajúcemu.

4. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
a. identifikáciu kupujúceho,
b. dátum objednávky,
c. presnú špecifikáciu tovaru,
d. určenie spôsobu, akým má predávajúci kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu,
e. číslo účtu a/alebo adresu, na ktorú má predávajúci zaslať sumu zodpovedajúcu vrátenej kúpnej cene.

5. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
6. Súčasne s odstúpením od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu, a to so všetkým
príslušenstvom a všetkou dokumentáciou, ktorú kupujúci prevzal spolu s tovarom. V prípade, ak kupujúci odstúpil od zmluvy formou e-mailu, tento kupujúci je povinný doručiť vrátený tovar do 3 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru späť znáša kupujúci.
7. Po odstúpení od zmluvy kupujúcim je predávajúci povinný:
a. prevziať vrátený tovar,
b. vrátiť kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
8. Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu jedným z nasledujúcich spôsobov:
a. prevodom na bankový účet kupujúceho, ak kupujúci oznámi predávajúcemu číslo svojho účtu v odstúpení od zmluvy,
b. poštovou poukážkou,
c. v hotovosti v sídle predávajúceho.
9. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu celú už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v potvrdení objednávky.
10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo je poškodený, resp. neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v potvrdení objednávky alebo jej časť zníženú o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru1 a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. 11. V prípade pochybností sa za dobu používania sa považuje doba od prevzatia tovaru kupujúcim.
12. Kupujúci, v zmysle ust. § 12 ods. 5 zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak predmetom predaja sú, okrem iného, zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačový program, ktoré kupujúci rozbalil ako aj noviny, časopisy iné tlačoviny.
13. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v tomto článku týchto VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň predávajúcemu vzniká nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.


Čl. XI
Reklamácie

1. Kupujúci si môže uplatniť prípadné reklamácie alebo sťažnosti v prevádzke predávajúceho na ulici Dobronivská cesta 12, 960 01 Zvolen.
2. Záručná doba a reklamačné konanie sú upravené v Reklamačnom poriadku predávajúceho, ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.naradie-rubi.sk.


Čl. XII
Ochrana osobných údajov

1. Kupujúci, ak je fyzickou osobou, je povinný v objednávke oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
1 v súlade s ust. § 457 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
2. Kupujúci, ak je právnickou osobou, je povinný v objednávke oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak je kupujúci platcom DPH), telefónne číslo a e-mailovú adresu. 3. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje v zmysle ust. § 7 ods. 1 zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré poskytol predávajúcemu a ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek v písomnej forme listom doručeným predávajúcemu. Súhlas kupujúceho zanikne dňom doručenia odvolania tohto súhlasu predávajúcemu.


Čl. XIII
Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 7.12.2009.
2. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu dňom uzatvorenia kúpnej zmluvy.
3. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená umiestnením nového znenia VOP na internetovej stránke E-shopu.
5. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v týchto VOP neupravené sa riadia relevantnými
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

 Menu